VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

DESSA ANVÄNDARVILLKOR (”AVTALET”) INGÅS AV OCH MELLAN SELLFIES B.V. (”FÖRETAGET”) OCH DIG (”ANVÄNDAREN” ELLER ”MODELLEN”). SELLFIES B.V. ÄR ETT NEDERLÄNDSKT AKTIEBOLAG MED REGISTRERAD ADRESS VIJZELSTRAAT 68 AMSTERDAM, NEDERLÄNDERNA OCH ORGANISATIONSNUMMER 85414379.

GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS SOM PUBLICERATS PÅ HTTPS//:WWW.SELLFIES.COM SOM EN ANVÄNDARE, GODKÄNNER DU ATT BLI BUNDEN AV OCH BEKRÄFTAR DITT FULLSTÄNDIGA GODKÄNNANDE AV ALLA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL. DETTA AVTAL UPPDATERADES SENAST I JANUARI 2022 OCH DET TRÄDER I KRAFT NÄR DU KLICKAR PÅ ”JAG GODKÄNNER” NEDAN (”IKRAFTTRÄDANDEDATUM”).

ARTIKEL 1. DEFINITIONER

1.1. ”Konto” betyder ett konto registrerat av en Användare inom Plattformen i enlighet med villkoren i detta Avtal.


1.2. ”Köpa” betyder rätten att förvärva exklusiva rättigheter till Innehållet från Registrerade Användare på webbplatsen, inklusive äganderätt, i enlighet med villkoren i detta Avtal. Utan hinder av det föregående förbehåller sig Registrerade Användare rätten att använda Innehåll för det enda syftet att bygga upp sina portföljer och göra självreklam på sina Konton.

1.3. ”Innehåll” betyder allt material som laddats upp till Plattformen av en Registrerad Användare, inklusive, utan begränsning, alla fotografier, bilder, videor, ljud och allt annat material. Allt Innehåll måste tas av Användaren med en kamera, telefon eller liknande enhet avsedd att ta personliga fotografier, videor och selfies.

1.4. ”Kund(er)” betyder tredje parter som kommer att förvärva rättigheter till att antingen bli licensinnehavare eller köpare av det Innehåll som Användare har skapat.

1.5. ”Dokumentation” betyder all online eller skriftlig dokumentation relaterad till Användarnas användning av Plattformen som tillhandahålls av Företaget eller på annat sätt görs tillgänglig för Användare, inklusive, utan begränsning, identifikations- och åldersverifieringsformulär och arbetsinstruktioner.

1.6. ”Licens” betyder Företagets förvärv av rätten att använda Innehållet från Användaren och inkluderar inte förvärv av några äganderättigheter.

1.7. ”Inloggning” betyder den unika kombinationen av användarnamn och lösenord avsedd att ge en person tillgång till Plattformen.

1.8. ”Modell(er)” betyder Användare som överför någon rättighet eller licens, inklusive äganderätt till och av Innehållet, och säljer sådant Innehåll till Plattformen.

1.9. ”Plattformen” betyder webbplatsen som har upprättats av Företaget i syfte att möjliggöra för Modeller att sälja Innehåll till Webbplatsen i enlighet med villkoren i detta Avtal.

1.10. ”Projekt” betyder ett innehållsleveransprojekt, öppet för Modeller, erbjudet av Företaget på Webbplatsen som skapats av Modellen genom Plattformen.

1.11. ”Release” betyder all typ av frigivning eller ”release” avseende en tredje parts rättighet (inklusive, utan begränsning, något tillstånd eller samtycke avseende namn, personer, verk, varumärken och privat egendom) som krävs enligt tillämplig lag för publicering eller annan användning av något Innehåll.

1.12. ”Användare” betyder registrerade och verifierade användare som använder Plattformen för att ladda upp sitt Innehåll av Modell(er) eller ladda upp Innehåll för Kund(er) att Köpa eller Licensiera. För undvikande av tvivel inkluderar Användare Kunder och Modeller.

ARTIKEL 2. PLATTFORM

2.1.Tillgång till Plattformen. I enlighet med villkoren i detta Avtal beviljar Företaget härmed Användaren en personlig, global, icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att komma åt och använda Plattformen under Löptiden (definierat i artikel 9.1) . Oavsett föregående kan Företaget när som helst vägra Användaren tillgång till och användning av Plattformen i enlighet med dess eget gottfinnande.

2.2. Konton. Konton får endast utfärdas till Användare som har registrerats korrekt och som godkänts av Företaget för att visas på Webbplatsen. Konton med Användare som inte har registrerats korrekt på Plattformen eller som inte har skickat in all nödvändig och korrekt Identifiering kommer att stängas ner omedelbart. Om en Användare inte längre använder sitt konto eller om kontot är inaktivt kan sådana konto(n) stängas efter Företagets eget gottfinnande. Inaktiva konton kan stängas ner efter en viss tid och kan inte återhämtas därefter. Användaren förstår att kontona är strikt personliga och ska ansvara för att ingen tredje part har tillgång till deras konto.

2.3. Projekt. Företaget gör Projekt tillgängliga för Modeller på Plattformen där Modeller kan dela sina bilder, videor och annat material mot en avgift. Projekt måste uppfylla kraven som anges nedan i punkt 2.4. (Godtagbar användning av Plattformen). Företaget kan, efter eget gottfinnande och av vilken anledning som helst, ta bort ett Projekt från Plattformen. Modeller som skapar Innehåll i enlighet med villkoren i detta Avtal ska ha rätt att erbjuda sådant Innehåll genom Plattformen, för den avgift som anges i Projektet, för att Kunder antingen ska Licensiera eller köpa.

2.4. Godtagbar användning av Plattformen. En Användare får endast använda Plattformen för lagliga ändamål och i enlighet med villkoren i detta Avtal. Användaren samtycker till att inte använda Plattformen: (i) som bryter på något sätt mot någon tillämplig nationell, regional, lokal eller internationell lag; (ii) i syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga och personer under arton (18) år på något sätt genom att utsätta dem för olämpligt innehåll, be om personligt identifierbar information eller på annat sätt; (iii) engagera sig i något annat beteende som begränsar eller hindrar någons användning eller njutning av Plattformen, eller som, enligt Företagets eget gottfinnande, kan skada Företaget eller andra Användare av Plattformen eller ålägga en ansvarsskyldighet ; och (iv) använda Plattformen för att lagra eller överföra ett virus, trojansk häst eller skadlig kod.

2.5. Användarens Ansvar. Användaren ska: (i) använda Plattformen i enlighet med detta Avtal, all Dokumentation, arbetsinstruktioner och alla tillämpliga lagar, regler, förordningar (inklusive, utan begränsning, export-, dataskydd- och sekretesslagar, regler och förordningar); (ii) ansvara för alla aktiviteter som genomförs under dess Inloggningar till Plattformen; och (iii) ensamt ansvara för Innehållets noggrannhet, kvalitet, tillförlitlighet, integritet och legalitet och de medel genom vilka den förvärvar, använder och delar sådant Innehåll.

2.6. Åldersverifiering. Plattformen är inte utformad och avsedd att användas av minderåriga och personer under arton (18) år. Plattformen är inte heller utformad och avsedd att samla in, använda eller avslöja någon personlig information från minderåriga och personer under arton (18) år. När Företaget blir medvetet om att någon personlig information från minderåriga och personer under arton (18) år har skickats in eller samlats in genom Plattformen, kommer Företaget omedelbart att ta bort sådan personlig information. I den utsträckning Användaren är en Modell, försäkrar och intygar Användaren att: (i) Användaren har fyllt arton (18) år eller på annat sätt har uppnått myndig ålder i det land där Användaren är bosatt; och (ii) den statligt utfärdade fotolegitimationen som tillhandahålls Företaget är giltigt och återspeglar och representerar korrekt det faktum att Användaren har uppnått arton (18) år har uppnått myndig ålder i det land där Användaren är bosatt.

2.7. Användning av Plattformen. Användaren garanterar och försäkrar vidare att han eller hon har alla tillräckliga rättigheter för användning av Plattformen och är bunden av eventuella juridiska skyldigheter och ansvar som kan uppstå i samband med användningen av Plattformen.

ARTIKEL 3. RÄTTIGHETER TILL INNEHÅLL

3.1. Exklusiva Rättigheter. Modellerna samtycker till att allt Innehåll som skickas in som svar på ett Projekt ska vara tillgängligt att licensiera eller köpa under en period av fyra arbetsdagar från det datum då det har skickats in (den “Exklusiva Rättighetsperioden”). Företaget ska inom den Exklusiva Rättighetsperioden meddela Modellen att det inte kommer att köpa rättigheterna kopplade till Innehållet.

3.2. Licens för Företaget. Modellerna ger Företaget en global, icke-exklusiv, royalty-fri, överlåtbar licens att reproducera, distribuera, överföra, sända, visa och skapa härledda verk, inklusive AI-versioner (såsom deepfake) av Innehållet i samband med dess erbjudande av Plattformen, inklusive för att marknadsföra Plattformen, och/eller omfördela Plattformen och ger Företaget alla rättigheter, inklusive alla rättigheter under upphovsrätt för att tillåta en Kund att erhålla vissa rättigheter i och till Innehållet i alla format.

3.3. Användningslicens för Kunder. Kunden beviljas endast en Användningslicens, vilket innebär en evig rätt att reproducera, publicera, visa, överföra, sända, ändra och skapa härledda verk i Innehållet för alla användningar i alla medier över hela världen, förutsatt att sådan användning är i enlighet med alla tillämpliga lagar och villkoren i detta Avtal. För att undvika missförstånd, ska någon Användningslicens inte förhindra Företaget eller Modellen från att bevilja en liknande Användningslicens till någon annan.

3.4. Fotorelease. Genom att skicka in Innehåll genom Plattformen, frigör Modellen Företaget och Företagets tilldelade, licensierade och efterträdare från eventuella krav som kan uppstå gällande användningen av Modellens bild och likhet på Plattformen, inklusive, utan begränsning, eventuella krav på förtal, integritetsrättigheter, eller överträdelse av ideella rättigheter, publicitetsrättigheter, varumärke eller upphovsrätt.

3.5. Kundens Rättigheter till Innehållet. Modellerna ska alltid behålla rätten att använda sitt Innehåll i personliga portföljer och utställningar oavsett de rättigheter som beviljas Företaget och Kunderna. Sådan användning måste alltid förbli icke-kommersiell användning av Innehållet.


ARTIKEL 4. INTELLEKTUELL EGENDOM

4.1. Äganderätt; Förbehåll av Rättigheter. Om inte annat uttryckligen föreskrivs i detta Avtal förblir alla immateriella rättigheter i och till Plattformen Företagets och dess licensgivares egendom. Företaget äger allt innehåll, data, mjukvara, uppfinningar, idéer och annan teknologi och immateriella rättigheter som det utvecklar i samband med Plattformen. Inget i detta Avtal ska tolkas som en beviljande eller överlåtelse av några rättigheter i någon immateriella rättigheter som ägs av Företaget, inklusive, utan begränsning, något av dess varu- eller tjänstemärken.

4.2. Upphovsrättspolicy. Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att Användare av Plattformen gör detsamma. Företaget kommer att svara på meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång som överensstämmer med lagen och tillhandahålls korrekt till Företaget. Om en Användare tror att hans eller hennes Innehåll har kopierats på ett sätt som utgör ett upphovsrättsintrång, kommer en sådan Användare att ge Företagets upphovsrättsombud följande information i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (DMCA):

 • en fysisk eller elektronisk signatur av upphovsrättsinnehavaren eller en person som är behörig att agera på dennes vägnar;
 • identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås vara utsatt för intrång;
 • identifiering av det material som påstås vara intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars tillgång ska inaktiveras, samt information som är rimligt tillräcklig för att Företaget ska kunna hitta materialet;
 • Användarens kontaktinformation, inklusive hans eller hennes adress, telefonnummer och e-postadress;
 • ett uttalande av Användaren att han eller hon i god tro anser att användningen av materialet på det sätt som klagomålet avser inte är tillråten av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud, eller lagen; och
 • ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt, och, under straffansvar för mened, att Användaren är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.

4.3. Feedback. Om Användaren ger förslag, idéer, åsikter, input eller annan feedback till Företaget, ska Företaget ha en ovillkorlig och obegränsad rätt att använda, reproducera, ändra och offentliggöra sådan feedback utan någon kompensation eller tillskrivning. Oaktat det föregående är Företaget inte skyldigt att överväga eller implementera någon feedback på Plattformen.

ARTIKEL 5. INTEGRITET

5.1. Integritetspolicy. För information om hur Företaget samlar in, använder och delar Användarinformation, vänligen läs vår Integritetspolicy. Användaren bekräftar att genom att använda Plattformen, samtycker Användaren till insamling, användning och delning (som anges i Integritetspolicyn) av denna information, inklusive överföring av denna information till USA eller andra länder för lagring, bearbetning och användning av Företaget. I händelse av motstridiga villkor ska Integritetspolicyn alltid ha företräde framför bestämmelserna i detta Avtal.

ARTIKEL 6. BETALNINGAR

6.1. Betalningsvillkor. När Modellens Innehåll har godkänts av Företaget på plattformen baserat på paketets minimala krav, kommer det att motta betalningar på sitt konto. Företaget ska överföra Modellens andel av betalningen som anges i detta Avtal till Modellen inom tio dagar från det datum då Modellen begär en sådan betalning från Företaget, förutsatt att den har gett all information som krävs för att initiera betalningen. Företaget har rätt att dra av eventuella betalningsavgifter från tredje part (inklusive kreditkortsavgifter) från betalningen.

6.2. Pris. Den angivna avgiften ska överföras under antagande att betalningen som initierats av Företaget inte är föremål för tvist, dvs. att Innehållet har levererats i enlighet med villkoren och bestämmelserna.

6.3. Skatter. Avgifterna enligt detta Avtal är exklusive alla skatter, avgifter eller tullar som påförs av skattemyndigheterna, och Modellen ska vara ansvarig för betalning av alla sådana skatter, avgifter eller tullar, med undantag för skatter som endast baseras på Företagets inkomst.

ARTIKEL 7. GARANTIER OCH SKADESTÅND

7.1. Ömsesidiga garantier. Varje part försäkrar och garanterar att den har den juridiska befogenheten och behörigheten att ingå detta Avtal.

7.2. Modellens garantier. Modellen intygar och garanterar härmed att:

 • Modellen är ansvarig för på egen bekostnad anskaffa all egendom, utrymme, datorer, datorutrustning, kameror, internetåtkomst och -uppkoppling, möbler, kläder, material, etc. som används vid skapandet av Innehållet;
 • Modellen är skaparen och äger därmed eller har erhållit alla immateriella rättigheter, intressen och licenser i Innehållet. Modellen får inte reproducera upphovsrättsskyddat material, varumärken, tjänstemärken eller annan äganderättig information från tredje parter utan att först erhålla skriftligt medgivande från innehavaren av sådana äganderättigheter;
 • Modellen ska följa alla tillämpliga lagar vid skapandet av Innehållet. Dessutom ska Modellen ensam vara ansvarig för eventuella skador som orsakas av Modellen eller av en tredje part till följd av Innehållet. Företaget ska inte ha något som helst ansvar för Innehållet eller publicering av Innehållet på Plattformen. Oaktat ovanstående, erkänner och godkänner parterna att Modellen inte ska ha något ansvar i samband med användningen av Innehållet (utanför Plattformen) när publiceringsrättigheterna till Innehållet har köpts av Kunden via Plattformen. Kunden ska då vara ansvarig, i enlighet med vad som anges i punkt 7.3 (Kundgarantier), att användningen av Innehållet överensstämmer med alla tillämpliga lagar och följer branschstandarder; och
 • Att alla tillämpliga lagar relaterade till immateriella rättigheter, integritetsskydd och förtal i tillägg till all annan tillämplig lagstiftning efterlevs när Modellen skapar Innehållet.

7.3. Kundgarantier. Kunden intygar och garanterar härmed att:

 • Kunden ska vara ansvarig för eventuell skada eller förlust, oavsett om den är direkt eller indirekt, som orsakas av en tredje parts användning av Innehållet som strider mot tillämplig lag eller villkor i detta Avtal;
 • Kunden ska rimligen säkerställa att Innehållet inte används eller på annat sätt publiceras av en tredje part i strid med detta Avtal eller tillämplig lag; och
 • Kunden ska följa all tillämplig lag vid användning av något Innehåll och får inte publicera Innehållet så att det förtalar, skadar personligt anseende, eller inkräktar på privatlivet eller äganderättigheter hos en tredje part.

7.4. Friskrivning från garantier. FÖRUTOM SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ANVÄNDAREN ATT PLATTFORMEN, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, TILLHANDAHÅLLS ”SOM DEN ÄR” OCH FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER LIKNANDE, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, NÅGON GARANTI OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ICKE-INTRÅNG. Företaget gör rimliga ansträngningar för att se till att plattformen är fri från virus eller andra skadliga komponenter men kan inte garantera att plattformen kommer att vara fri från okända virus eller skadliga komponenter. Företaget kan inte garantera att plattformen inte kommer att drabbas av förseningar, avbrott eller andra fel som ligger utanför företagets rimliga kontroll och som är förknippade med användningen av internet och elektronisk kommunikation.

7.5. Meddelande om explicit Innehåll. PLATTFORMEN INNEHÅLLER INNEHÅLL SOM ANVÄNDAREN KAN FINNA STÖTANDE, OANSTÄNDIGT ELLER FÖRKASTLIGT, INKLUSIVE HETEROSEXUELLA, BISEXUELLA, HOMOSEXUELLA OCH TRANSSEXUELLA SITUATIONER AV SEXUELL NATUR. DETTA INNEHÅLL KAN VARA IDENTIFIERAT SOM HAVANDE ATTRIBUT SOM ANVÄNDAREN KAN FINNA STÖTANDE. ANVÄNDAREN BEKRÄFTAR ATT DEN ANVÄNDER PLATTFORMEN PÅ EGEN RISK OCH ATT FÖRETAGET HAR INGET ANSVAR GENTEMOT ANVÄNDAREN FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM ANVÄNDAREN SER ELLER VISAR. INNEHÅLLSKATEGORIER, GENRER OCH BESKRIVNINGAR TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDARE, OCH FÖRETAGET GARANTERAR INTE DESS RIKTIGHET.

7.6. Sekretess och Tystnadsplikt. Parterna överenskommer att inte avslöja någon konfidentiell information om den andra parten eller i samband med detta Avtal, utan den berörda partens föregående uttryckliga skriftliga samtycke. För att undvika missförstånd kan Företaget avslöja identiteten på Kunden som köper Innehåll, Licensens pris och existensen av en Release. Modellens identitet kan vara icke-konfidentiell information beroende på Modellens val när den registrerar sitt Konto på Plattformen (t.ex. om Modellen använder sitt/hennes personliga namn i användarnamnet som skapats för hans eller hennes Konto).

7.7. Skadestånd av Företaget. Företaget ska försvara, gottgöra och hålla Användaren skadeslös från eventuella skador, advokatkostnader, slutliga domar eller förlikningar som uppstår till följd av eller i samband med alla anspråk, krav, påståenden, stämningar eller förfaranden som gjorts eller förts av en tredje part mot Användaren, i varje fall i den utsträckning som uppstår från något påstående att Plattformen i sig gör intrång i något patent, upphovsrätt eller affärshemlighet som tillhör en tredje part. Utan att begränsa det föregående kommer Företaget inte att ha något ansvar för något krav om intrång av något slag om kravet härrör från: (i) modifiering av Plattformen gjord av Användaren eller dess ombud; (ii) obehörig eller olaglig användning av Plattformen; (iii) Innehåll; eller (iv) eller Företagets skapande av design, mallar eller material enligt Användarens instruktioner.

7.8. Skadestånd av Användaren. Användaren ska försvara, gottgöra och hålla Företaget skadeslöst från eventuella skador, advokatkostnader, slutligt tilldelade domar eller förlikningar som uppstår till följd av eller i samband med alla anspråk, krav, påståenden, stämningar eller förfaranden som gjorts eller förts av en tredje part mot Företaget, i varje fall i den utsträckning som uppstår från eller relaterar till: (i) användning av Plattformen av Användaren på ett sätt som bryter mot detta Avtal eller mot tillämplig lag; (ii) något påstående att Innehåll gör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter; (iii) Användarens överträdelse av sina sekretessförpliktelser under Artikel 8 här; eller (iv) grov oaktsamhet eller uppsåtligt handlande av Användaren.

7.9. Rättigheter vid Intrång. Om Företaget får information om ett intrångskrav relaterat till Plattformen, ska Företaget efter eget gottfinnande: (i) modifiera Plattformen så att den inte längre gör intrång; eller (ii) erhålla en licens för Användarens fortsatta användning av Plattformen i enlighet med detta Avtal.

7.10. Ersättningsanspråk. Den part som söker skadeersättning måste: (i) omedelbart underrätta den ersättningsskyldiga parten skriftligen om det tillämpliga kravet för vilket ersättning söks; förutsatt att underlåtenhet att underrätta inte ska befria en part från dess ersättningsförpliktelser om den ersättningsskyldiga parten har skadats materiellt därigenom; (ii) ge den ersättningsskyldiga parten ensam kontroll över försvar och förlikning av kravet (förutom att den ersättningsskyldiga parten inte får reglera ett ersättningskrav genom uppgörelse i godo om det inte ovillkorligen frigör den ersättningsberättigade parten från allt ansvar); och (iii) tillhandahålla den ersättningsskyldiga parten med all icke-monetär hjälp, information och befogenhet som rimligen krävs för försvaret och regleringen av ett sådant krav.

7.11. Exklusiva Rättsmedel. Denna Artikel 7 (Garantier och Skadestånd) anger Företagets enda och exklusiva förpliktelser, och Användarens enda och exklusiva rättsmedel, med avseende på intrång i några immateriella rättigheter av något slag.

ARTIKEL 8. ANSVARSBEGRÄNSNING

FÖRETAGETS SAMMANLAGDA ANSVAR MED AVSEENDE PÅ EVENTUELLA INCIDENTER SOM UPPSTÅR UR ELLER RELATERAR TILL DETTA AVTAL SKA INTE ÖVERSTIGA HUNDRA US-DOLLAR (USD 100). OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KOMMER ATT GÄLLA VARE SIG I HANDLING I KONTRAKT ELLER FÖRSEELSE OCH OAVSETT VILKET SKADESTÅNDSANSVAR DET GÄLLER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRETAGET VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA SÄRSKILDA INDIREKTA SKADOR, FÖLJSKADOR, FÖRLUST ELLER NÅGRA SOM HELST SKADA AV NÅGON TYP ELLER SORT (INKLUSIVE FÖRLUST AV DATA, INTÄKTER, VINSTER, ANVÄNDNING ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRDEL) SOM UPPSTÅR UR ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLAD TILL PLATTFORMEN, ELLER DETTA AVTAL, ÄVEN OM FÖRETAGET TIDIGARE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR.

ARTIKEL 9. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

9.1. Löptid. Om det inte tidigare avslutas i enlighet med villkoren i detta Avtal, ska licensen och användningsrätten här beviljad till Användare fortsätta att gälla evigt.

9.2. Ömsesidig Uppsägning. Varje part till detta Avtal kan avsluta denna relation med den andra parten, med minst fyrtioåtta (48) timmars skriftlig förvarning, under förutsättning att alla utestående skulder och/eller kvarvarande förpliktelser till den andra parten har uppfyllts.

9.3. Uppsägning från Företagets sida. Utan att begränsa några andra rättsmedel som Företaget kan ha, förbehåller sig Företaget rätten att omedelbart suspendera Användarens Konto och/eller avsluta detta Avtal utan ytterligare varsel i händelse av ett brott mot detta Avtal. Dessutom kan detta Avtal omedelbart avslutas av Företaget, efter dess eget gottfinnande, i händelse av att Användaren undersöks eller åtalas för olagliga, orättvisa och/eller bedrägliga metoder.

9.4. Effekt av Uppsägning. I händelse av att en uppsägning underrättas av Användaren till Företaget, ska eventuella belopp som är skyldiga och betalas till Modellen betalas inom trettio (30) dagar efter att Företaget mottagit skriftligt underrättelse om sådan uppsägning.

ARTIKEL 10. ÖVRIGT 

10.1. Parternas Förhållande. Detta avtal etablerar inte något förhållande av partnerskap, franchise, samriskföretag, anställning, förvaltarskap eller förmedlingsförhållande mellan parterna. Ingen part kommer att ha befogenhet att binda den andra parten eller ådra sig förpliktelser på den andra partens vägnar utan den andra partens föregående skriftliga medgivande. Modellen ska skapa allt Innehåll på egen bekostnad och ansvar.


10.2. Underrättelse. Alla underrättelser enligt detta Avtal ska vara skriftliga och levereras via kurirtjänst, rekommenderad post eller elektronisk post och kommer i varje fall anses givna vid mottagandet. Uppsägningar eller underrättelser om ersättningsanspråk ska identifieras som ”Juridiska Underrättelser”. Underrättelser till Företaget ska riktas till dess kundsupport på [email protected] med e-postämnet (på engelska) ”Legal Notice”. Alla underrättelser till Användaren kommer att skickas till den fysiska adressen och/eller e-postadresserna som anges i Användarens Konto.

10.3. Rubriker och Avskiljbarhet. Rubriker som används i detta Avtal tillhandahålls endast för bekvämlighet och kommer inte på något sätt att påverka betydelsen eller tolkningen av detta Avtal eller någon del därav. Alla villkor eller bestämmelser i detta Avtal som helt eller delvis blir olagliga, ogiltiga eller overkställbara i någon jurisdiktion ska, gällande den jurisdiktionen, avskiljas från Avtalet utan att göra de återstående villkoren och bestämmelserna i detta Avtal olagliga, ogiltiga eller overkställbara eller påverka giltigheten eller verkställbarheten av några av villkoren eller bestämmelserna i detta Avtal i någon annan jurisdiktion.

10.4. Icke-avstående och Kumulativa Påföljder. Ett avstående från ett villkor eller en bestämmelse i detta Avtal ska inte vara eller tolkas innefatta något avstående från någon rättighet enligt avtalet och underlåtenheten skall inte heller medföra att parten förlorar rätten att senare påkalla tillämpning av det aktuella villkoret eller annat villkor i avtalet. Alla rättigheter och påföljder, antingen enligt detta Avtal eller enligt lag eller på annat sätt tillgängliga, är kumulativa och utesluter inte andra påföljder som kan följa enligt lag.

10.5. Överlåtelse. Ingen part får överlåta detta Avtal eller någon av sina rättigheter eller förpliktelser enligt detta Avtal utan den andra partens föregående skriftliga samtycke, vilket inte får oskäligt undanhållas. Oaktat det föregående kan båda parterna överföra och/eller överlåta detta Avtal, undanhållas utan den andra partens samtycke, till någon efterträdare genom sammanslagning, förvärv eller annan form av överlåtelse eller försäljning. Varje försök av en part att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal i strid med denna punkt 10.5 ska vara ogiltigt och utan verkan. Med förbehåll för det ovanstående ska detta Avtal vara bindande och gälla till förmån för parterna, deras respektive efterträdare och tillåtna överlåtare.

10.6. Tillämplig Lag. Detta Avtal ska styras av och tolkas i enlighet med Nederländernas lagar utan hänsyn till dess lagvalsregler. Statliga och federala domstolar belägna i Amsterdam, Nederländerna, ska ha exklusiv behörighet att döma i alla tvister som uppstår av eller relaterade till detta Avtal. Varje part samtycker härmed till sådana domstolars exklusiva jurisdiktion.

10.7. Force Majeure. En part ska inte anses vara i dröjsmål eller brott mot detta Avtal, och ska befrias från prestation eller skadeståndsansvar, till följd av någon försening, underlåtenhet att fullgöra förpliktelse eller avbrott i tjänsten som direkt eller indirekt orsakas av omständigheter utanför partens rimliga kontroll, såsom nätverksfel, handlingar från civila eller militära myndigheter, inbördeskrig, krig, terrorism, energikriser, bränder, transportproblem, avbrott i tredje parts telekommunikations- eller internettjänst eller andra katastrofer.

10.8. Hela Avtalet. Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna om Användarens användning av Plattformen och ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, förslag eller framställningar, skriftliga eller muntliga, gällande dess ämnesområde. Ingen ändring eller tillägg till någon bestämmelse i detta Avtal ska vara effektiv om den inte är skriftligt undertecknad av parterna.

Observera att dessa Villkor och Bestämmelser har översatts för din bekvämlighet. I händelse av eventuella skillnader eller motsägelser mellan denna översättning och den ursprungliga engelska versionen ska den engelska versionen gälla. Vi uppmanar dig att granska det ursprungliga engelska dokumentet om du har några frågor om översättningen. 

GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2022