Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky 

TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY („SMLOUVA“) UPRAVUJÍ VZTAH MEZI SELLFIES B.V. („SPOLEČNOST“) A VÁMI („UŽIVATEL“ NEBO „MODEL“). SELLFIES B.V. JE NIZOZEMSKÁ SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SE SÍDLEM VIJZELSTRAAT 68, AMSTERDAM, NIZOZEMSKO A IDENTIFIKAČNÍM ČÍSLEM 85414379.

PŘI POUŽÍVÁNÍ NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY DOSTUPNÉ NA ADRESE HTTPS//:WWW.SELLFIES.COM JAKO UŽIVATEL VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI A ŘÍDIT SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. TATO SMLUVA BYLA NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNA V LEDNU 2022 A NABÝVÁ ÚČINNOSTI PO VAŠEM KLIKNUTÍ NA TLAČÍTKO „PŘIJÍMÁM“ NÍŽE („DATUM ÚČINNOSTI“)

ČLÁNEK 1. DEFINICE

1.1. „Účet“ znamená účet zaregistrovaný uživatelem na Platformě podle podmínek této Smlouvy.

1.2. „Koupit“ znamená právo získat výhradní práva k Obsahu od registrovaných Uživatelů na webové stránce, včetně práv majetkových, podle podmínek této Smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené je registrovaným Uživatelům vyhrazeno právo používat Obsah výhradně za účelem budování svých portfolií a sebepropagace na svých Účtech.

1.3. „Obsah“ znamená jakýkoliv materiál nahraný na Platformu Registrovanými uživateli, zejména fotografie, obrázky, videa, audia a jakýkoliv jiný materiál. Jakýkoliv Obsah musí být pořízen Uživatelem pomocí fotoaparátu, telefonu nebo podobného zařízení určeného k pořizování osobních fotografií, videí a selfies.

1.4. „Zákazník(ci)“ znamená třetí strany, které získají licenci nebo vlastnické právo k Obsahu, který vytvořil(i) Uživatel(é).

1.5. „Dokumentace“ znamená jakoukoli online nebo písemnou dokumentaci související s používáním Platformy Uživateli, kterou poskytuje nebo zpřístupňuje Společnost, zejména formuláře k ověření totožnosti a věku a pokyny.

1.6. „Licence“ znamená nabytí práv Společností k použití Obsahu od Uživatelů, přičemž nezahrnuje nabytí majetkových práv.

1.7. „Přihlášení“ znamená jedinečnou kombinaci uživatelského jména a hesla určenou k poskytnutí přístupu jednotlivci na Platformu.

1.8. „Model(ové)“ znamená Uživatele, který převede jakékoliv právo nebo licenci, včetně majetkových práv k Obsahu, a prodá takový Obsah Platformě.

1.9. „Platforma“ znamená webovou stránku, kterou zřídila Společnost za účelem umožnění Modelům prodeje Obsahu na webové stránce v souladu s podmínkami této Smlouvy.

1.10. „Projekt“ znamená plán dodání Obsahu, dostupný Modelům, nabízený Společností na Webové stránce vytvořené Modelem prostřednictvím Platformy.

1.11. „Zveřejnění“ znamená zveřejnění obrazu, majetku nebo jakékoliv jiné zveřejnění týkající se práv třetí strany (zejména jakékoliv povolení nebo souhlas týkající se jmen, osob, děl, ochranných známek a soukromého majetku), které je podle příslušného práva požadováno pro publikování nebo jiné použití jakéhokoli Obsahu.

1.12. „Uživatel(é)“ znamená registrované a ověřené uživatele používající Platformu k nahrání svého Obsahu Modela nebo nahrání Obsahu ke Koupi nebo poskytnutí Licence Zákazníkům. Pro vyloučení pochybností definice Uživatele zahrnuje Zákazníky i Modely.

ČLÁNEK 2. PLATFORMA

2.1. Přístup k Platformě. Dle podmínek této Smlouvy Společnost tímto poskytuje Uživateli osobní, celosvětové, nevýhradní a nepřenosné právo přístupu a používání Platformy po dobu Trvání. Bez ohledu na výše uvedené může Společnost kdykoliv na základě vlastního uvážení Uživateli přístup a používání Platformy odepřít.

2.2. Účty. Účty mohou být vytvořeny pouze pro Uživatele, kteří řádně provedli registraci a jejichž zveřejnění na webové stránce Společnost schválila. Účty Uživatelů, kteří se na Platformě řádně neregistrovali nebo nepředložili veškeré požadované a správné identifikační údaje, budou okamžitě zrušeny. Nepoužívané nebo neaktivní účty Uživatele mohou být na základě uvážení Společnosti uzavřeny. Neaktivní účty mohou být uzavřeny po uplynutí určité doby; po jejich uzavření tyto již nemusí být možné obnovit. Uživatel tímto bere na vědomí, že účty jsou výhradně osobní a zodpovídá za to, aby k jejich účtu neměla přístup žádná třetí strana.

2.3. Projekty. Společnost zpřístupňuje Modelům na Platformě Projekty, v rámci kterých Modelové mohou za poplatek sdílet své fotografie, videa a další materiály. Projekty musí splňovat požadavky uvedené v článku 2.4 (Platformou akceptovatelné použití). Společnost může na základě svého uvážení a z jakéhokoli důvodu Projekt z Platformy odstranit. Modelové vytvářející Obsah v souladu s podmínkami této Smlouvy mají právo nabízet takový Obsah prostřednictvím Platformy za poplatek uvedený v Projektu, tak aby si tento Zákazníci mohli buď Koupit nebo si pořídit Licence k jeho používání.

2.4. Platformou akceptovatelné použití. Uživatel může Platformu používat pouze k zákonem dovoleným účelům a v souladu s podmínkami této Smlouvy. Uživatel souhlasí s tím, že nebude Platformu používat: (i) jakýmkoli způsobem porušujícím jakýkoli platný státní, federální, místní nebo mezinárodní právní předpis; (ii) za účelem jakéhokoliv zneužívání, způsobení škody nebo pokusu o zneužití či způsobení škody nezletilým osobám a osobám mladším osmnácti (18) let, a to například vystavováním nevhodnému obsahu, žádostí o osobně identifikovatelné informace apod.; (iii) zapojováním se do jakéhokoli jiného jednání, omezujícího nebo bránícího využívání Platformy nebo jejího používání ostatními uživateli, nebo které podle vlastního uvážení Společnosti může Společnost nebo jiné uživatele Platformy poškodit nebo vystavit je odpovědnosti za škodu; a (iv) používat Platformu k ukládání nebo přenosu viru, trojského koně nebo škodlivého kódu.

2.5. Odpovědnost Uživatele. Uživatel se zavazuje: (i) používat Platformu v souladu s touto Smlouvou, veškerou Dokumentací, pokyny a všemi platnými právními předpisy, pravidly a nařízeními (zejména právními předpisy, pravidly a nařízeními týkajících se exportu, ochrany dat a soukromí); (ii) nést odpovědnost za veškeré činnosti prováděné po jeho Přihlášení k Platformě; a (iii) nést výhradní odpovědnost za přesnost, kvalitu, spolehlivost, integritu a zákonnost Obsahu a způsobů, jakými takový Obsah získává, používá a sdílí.

2.6. Ověření věku. Platforma není koncipována a určena pro použití nezletilými osobami a osobami mladšími osmnácti (18) let. Platforma není rovněž koncipována a určena k úmyslnému a vědomému shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů od nezletilých osob a osob mladších osmnácti (18) let. Jakmile se Společnost dozví, že prostřednictvím Platformy byly předloženy nebo shromážděny osobní údaje od nezletilých osob a osob mladších osmnácti (18) let, okamžitě tyto osobní údaje odstraní. Pokud je Uživatel Modelem, takový Uživatel zaručuje a prohlašuje, že: (i) dosáhl věku osmnácti (18) let nebo jinak dosáhl věku zákonného souhlasu v zemi svého bydliště; a (ii) státem vydávaný doklad totožnosti s fotografií opatřený jeho fotografií a předkládaný Společnosti je platný a přesně odráží a znázorňuje skutečnost, že Uživatel dosáhl věku osmnácti (18) let nebo dosáhl věku zákonného souhlasu v zemi svého bydliště.

2.7. Používání Platformy. Uživatel dále zaručuje a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými právy pro používání Platformy a je plně právně způsobilý nést odpovědnost, která může vzniknout v důsledku jeho používání Platformy.

ČLÁNEK 3. PRÁVA K OBSAHU

3.1. Výhradní práva. Modelové souhlasí, že jakýkoli obsah předložený v reakci na Projekt bude k dispozici ke koupi nebo udělení licence po dobu čtyř pracovních dnů od data, kdy byl Obsah předložen („Doba exkluzivity“). Společnost je během Doby exkluzivity povinna Modelovi oznámit, že si od něj práva spojená s Obsahem neodkoupí.

3.2. Licence Společnosti. Modelové udělují Společnosti celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, převoditelnou licenci ke kopírování, šíření, předávání, vysílání, zobrazování a vytváření odvozených děl, včetně AI-verzí (jako je například deepfake) Obsahu v souvislosti s nabízením Platformy, včetně propagace Platformy a/nebo redistribuce Platformy a udělují Společnosti veškerá práva, včetně všech práv dle autorského zákona, která umožňují Zákazníkovi získat určitá práva k Obsahu v jakémkoli formátu.

3.3. Licence k použití Zákazníkem. Zákazníkovi se uděluje pouze Licence k používání, znamenající trvalé právo kopírovat, zveřejňovat, zobrazovat, předávat, vysílat, upravovat a vytvářet odvozená díla z Obsahu pro jakékoli použití v jakémkoli médiu po celém světě, za předpokladu, že takové použití je v souladu se všemi platnými zákony a podmínkami této Smlouvy. Pro vyloučení jakýkoliv pochyb se konstatuje, že Licence k použití Zákazníkem nebrání Společnosti nebo Modelovi v udělení podobné Licence k použití komukoli jinému.

3.4. Zveřejnění vzhledu a podoby. Odesláním Obsahu prostřednictvím Platformy se Model vůči Společnosti a jejím zmocněncům, držitelům licencí a právním nástupcům vzdává jakýchkoli nároků, které by mu mohly v souvislosti použití podoby a vzhledu Modela na Platformě vzniknout, a to zejména jakýchkoli nároků v souvislosti s hanobením, narušením soukromí nebo porušení morálních práv, práv na zveřejnění, ochranných známek nebo práv autorských.

3.5. Práva Zákazníka k Obsahu. Modelové je vždy zachováno právo používat svůj Obsah v osobních portfoliích a prezentacích, a to bez ohledu na práva udělená Společnosti a Zákazníkům. Předmětné použití Obsahu musí být výhradně nekomerčního charakteru.

ČLÁNEK 4. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

4.1. Vlastnictví; Výhrada práv. Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, veškerá práva duševního vlastnictví na a k Platformě jsou výhradním majetkem Společnosti a držitelů jejich licence. Společnost je vlastníkem veškerého obsah, dat, softwaru, vynálezů, nápadů a dalších technologií a duševního vlastnictví, které v souvislosti s Platformou vytvořila. Žádnou část této Smlouvy není možné vykládat jako udělení nebo převod jakýchkoli práv ve vztahu k duševnímu vlastnictví Společnosti, zejména jakýchkoli jejích ochranných známek nebo označení služby.

4.2. Ochrana autorských práv. Společnost respektuje práva duševního vlastnictví ostatních osob a očekává, že Uživatelé Platformy učiní totéž. Společnost bude reagovat na oznámení o údajném porušení autorských práv, které byly Společnosti řádně poskytnuty a jsou v souladu se zákonem. Domnívá-li se Uživatel věří, že byl jeho Obsah byl zkopírován způsobem, představujícím zásah do jeho autorských práv, je zástupci Společnosti pro ochranu autorských práv povinen v souladu s autorským digitálním miléniovým zákonem (DMCA – Digital Millennium Copyright Act) poskytnout následující informace:

 • fyzický nebo elektronický podpis vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jeho jménem;
 • identifikaci díla chráněného autorským právem, k jehož narušení mělo dojít;
 • identifikaci materiálu, u kterého tvrdí, že porušuje nebo jímž k porušování dochází a který má být odstraněn nebo jehož přístup má být zablokován, a informaci umožňující Společnosti materiál lokalizovat;
 • kontaktní údaje Uživatele, včetně jeho adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy;
 • čestné prohlášení Uživatele, že dle jeho dobré víry použití materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem dovoleno; a
 • čestné prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a že Uživatel je, vědom si trestněprávní odpovědnosti za křivé svědectví, oprávněn jednat jménem vlastníka autorských práv.

4.3. Zpětná vazba. Poskytne-li Uživatel Společnosti návrhy, nápady, názory, podněty nebo jinou zpětnou vazbu, Společnost má bezpodmínečné a neomezené právo tuto zpětnou vazbu použít, reprodukovat, upravit a zveřejnit, a to bez nároku na poskytnutí jakéhokoli protiplnění nebo připsání autorských práv Uživatele. Bez ohledu na výše uvedené není Společnost povinna žádnou zpětnou vazbu na Platformě brát v potaz či tuto implementovat.

ČLÁNEK 5. OCHRANA SOUKROMÍ

5.1. Zásady ochrany soukromí. Informace o tom, jakým způsobem Společnost shromažďuje, používá a sdílí informace o Uživatelích, naleznete v našich Zásadách ochrany soukromí. Uživatel bere na vědomí, že používáním Platformy souhlasí se shromažďováním, používáním a sdílením (jak je uvedeno v Zásadách ochrany soukromí) těchto informací, včetně přenosu těchto informací do Spojených států nebo jiných zemí pro účely ukládání, zpracování a použití Společností. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními mají před ustanoveními této Smlouvy vždy přednost ustanovení Zásady ochrany soukromí .

ČLÁNEK 6. PLATBY 

6.1. Platební podmínky. Po schválení Obsahu Modela na Platformě dle minimálního požadavku balíčku Společností, je na jeho účet Modelovi vyplacena odměna. Společnost převede Modelovi jeho podíl na odměně uvedený v této Smlouvě do deseti dnů ode dne, kdy Model Společnost o předmětnou platbu požádá, a to za předpokladu, že Model Společnosti poskytnul veškeré informace nutné pro provedení platby. Společnost je oprávněna platbu ponížit o jakékoli poplatky třetích stran (včetně poplatků za kreditní kartu).

6.2. Cena. Sjednaná odměna bude převedena za předpokladu, že platba iniciovaná Společností není předmětem sporu, tj. Zákazník souhlasí, že došlo k dodání Obsahu v souladu se smluvními podmínkami.

6.3. Daně. Odměny dle této Smlouvy nezahrnují žádné daně, poplatky nebo cla uložená daňovými úřady. Za odvod všech takovýchto daní, poplatků nebo cel, s výjimkou daní z příjmu Společnosti, je odpovědný výhradně Model.

ČLÁNEK 7. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY; VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

7.1. Vzájemná prohlášení. Každá strana prohlašuje a zaručuje, že je oprávněna tuto Smlouvu uzavřít.

7.2. Prohlášení Modela. Model tímto prohlašuje a zaručuje, že:

 • Model je při tvorbě Obsahu na vlastní náklady zodpovědný za získávání veškerého používaného majetku, prostoru, počítačů, počítačového vybavení, kamer, přístupu k internetu a připojení, nábytku, oděvů, materiálů atd. ;
 • Model je tvůrcem a v této souvislosti i vlastníkem nebo držitelem veškerých práv a licencí k duševnímu vlastnictví Obsahu. Model není oprávněn reprodukovat žádný chráněný materiál, ochranné známky, služební známky nebo jiné informace třetích stran bez předchozího písemného souhlasu majitele těchto majetkových práv;
 • Model při tvorbě Obsahu dodržuje veškeré platné zákony. Nadto nese Model v souvislosti s Obsahem odpovědnost za škodu způsobenou Modelu nebo třetí straně. Společnost za Obsah nebo zveřejnění Obsahu na Platformě nenese jakoukoliv odpovědnost. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Model nenese žádnou odpovědnost související s použitím Obsahu (mimo Platformu), byla-li práva k jeho zveřejnění prostřednictvím Platformy zakoupena Zákazníkem. V případě dle předchozí věty odpovědnost za použití Obsahu v souladu s platnými zákony a standardy dané oblasti nese Zákazník, tak jak je uvedeno v odst. 7.3 (prohlášení Zákazníka);
 • při tvorbě Obsahu Modelem jsou dodržovány veškeré platné zákony týkající se práv duševního vlastnictví, ochrany soukromí a hanobení, jakož i veškerá další platná právní předpisy.

7.3. Prohlášení zákazníka. Zákazník tímto prohlašuje a zaručuje, že:

 • Zákazník odpovídá za jakoukoli škodu nebo ztrátu, ať už přímou nebo nepřímou, způsobenou třetí straně v důsledku použití Obsahu, vzniklé v důsledku rozporu s platnými zákony nebo podmínkami této Smlouvy;
 • Zákazník se v přiměřené míře postará o to, aby žádný Obsah nebyl použit nebo jinak zveřejněn třetí stranou v rozporu s touto Smlouvou nebo platnými zákony; a
 • při používání jakéhokoli Obsahu bude Zákazník dodržovat veškeré platné zákony a nebude zveřejňovat Obsah tak, aby docházelo k hanobení, poškozování pověsti nebo narušení soukromí nebo vlastnických práv třetí strany.

7.4. Vyloučení záruk. NEUVÁDÍ-LI SE V TÉTO SMLOUVĚ VÝSLOVNĚ JINAK, UŽIVATEL JE SROZUMĚN A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE PLATFORMA JE V MAXIMÁLNÍ PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM DOVOLENÉ MOŽNÉ MÍŘE POSKYTOVÁNA „TAK JAK STOJÍ A LEŽÍ” A SPOLEČNOST TÍMTO VÝSLOVNĚ VYLUČUJE VEŠKERÉ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ ZEJMÉNA ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ. Společnost vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila, že je Platforma bez virů nebo jiných škodlivých složek, nicméně nemůže bez dalšího zaručit, že Platforma bude bez neznámých virů nebo škodlivých složek. Společnost nemůže zaručit, že se Platforma nebude potýkat se zpožděními, přerušeními nebo jinými chybami, které jsou mimo přiměřenou kontrolu Společnosti a jsou neodmyslitelně spojeny s používáním internetu a elektronických komunikací.

7.5. Upozornění na explicitní obsah. PLATFORMA OBSAHUJE OBSAH, KTERÝ MŮŽE UŽIVATEL POKLÁDAT ZA URÁŽLIVÝ, NEHODNÝ NEBO NEPŘIJATELNÝ, VČETNĚ HETEROSEXUÁLNÍCH, BISEXUÁLNÍCH, HOMOSEXUÁLNÍCH A TRANSSEXUÁLNÍCH SITUACÍ SEXUÁLNÍ POVAHY. TENTO OBSAH MŮŽE NEBO NEMUSÍ OBSAHOVAT ZNAKY, KTERÉ UŽIVATEL POKLÁDÁ ZA URÁŽLIVÉ. UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ, ŽE PLATFORMU POUŽÍVÁ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ UŽIVATELI ZA ŽÁDNÝ OBSAH, KTERÝ SI PROHLÍŽÍ. KATEGORIE OBSAHU, ŽÁNRY A POPISY JSOU POSKYTOVÁNY UŽIVATELI A SPOLEČNOST NEZARUČUJE JEJICH PŘESNOST. 

7.6. Důvěrnost a mlčenlivost. Strany se zavazují bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé strany nezveřejňovat žádné důvěrné informace týkající se druhé strany nebo související s touto Smlouvou. Pro odstranění případných pochybností strany konstatují, že je Společnost oprávněna zveřejnit totožnost Zákazníka jakéhokoli Obsahu, cenu Licence a skutečnost, že došlo ke Zveřejnění. Totožnost Modela může být nedůvěrnou informací informace v závislosti na volbě Modela při registraci jeho účtu na Platformě (např. použije-li Model své osobní jméno v uživatelském jméně svého nebo pro něj vytvořeného Účtu).

7.7. Odškodnění Společností. Společnost se zavazuje bránit, odškodnit a chránit Uživatele ve vztahu k jakýmikoliv škodám, nákladům na právní zástupce, pravomocným rozsudkům nebo dohodám vyplývajícím z jakýchkoli nároků, požadavků, žalob nebo řízení, které vznesla nebo zahájila třetí strana proti Uživateli v souvislosti s tvrzením, že Platforma jako taková porušuje jakýkoli patent, autorské právo nebo obchodní tajemství třetí strany. Bez ohledu na výše uvedené Společnost nese žádnou odpovědnost za jakýkoli nárok na porušení, vznikne-li případný nárok z: (i) úpravy Platformy provedené Uživatelem nebo jeho zástupci; (ii) neoprávněného nebo nelegálního použití Platformy; (iii) Obsahu; nebo (iv) vytváření návrhů, šablon nebo materiálů Společností na základě pokynu Uživatele.

7.8. Odškodnění Uživatelem. Uživatel se zavazuje bránit, odškodnit a chránit Společnost ve vztahu k jakýmkoliv škodám, nákladům na právní zástupce, pravomocným rozsudkům nebo dohodám vyplývajícím z jakýchkoli nároků, požadavků, žalob nebo řízení, které vznesla nebo zahájila třetí strana proti Společnosti, pokud tyto vznikají nebo souvisejí s: (i) použitím Platformy Uživatelem způsobem porušujícím tuto Smlouvu nebo platné právní předpisy; (ii) jakýmkoli tvrzením, že Obsah porušuje duševní vlastnictví třetí strany; (iii) porušením povinností Uživatele co do povinnosti zachování důvěrnosti dle článku 8 této Smlouvy; nebo (iv) hrubou nedbalostí nebo úmyslným poškozením ze strany Uživatele.

7.9. Práva v případě porušení. Obdrží-li Společnost informace o nároku vzniknuvším v důsledku porušení práv v souvislosti s Platformou, je Společnost dle svého výlučného uvážení oprávněna: (i) upravit Platformu tak, aby již k porušování práv nedocházelo; nebo (ii) získat licenci pro pokračující používání Platformy Uživatelem v souladu s touto Smlouvou.

7.10. Postup při náhradě škody. Strana žádající o náhradu škody je povinna: (i) neprodleně písemně informovat stranu poskytující náhradu škody o příslušném nároku, jehož se domáhá; neinformování nezbavuje stranu jejích závazků týkajících se poskytnout náhrady škody, ledaže by strana poskytující náhradu škody byla tímto zásadně znevýhodněna; (ii) poskytnout straně poskytující náhradu škody výhradní kontrolu nad vedením obrany a vyřízení nároku (strana poskytující náhradu škody však nesmí urovnat spor pokud bezpodmínečně nezprostí stranu požadující náhradu škody veškeré odpovědnosti); a (iii) poskytnout straně poskytující náhradu škody veškerou nehmotnou pomoc, informace a pravomoc, které jsou pro obhajobu a urovnání takového nároku přiměřeně nutné.

7.11. Exkluzivní nároky. Tento článek 7 (Náhrada škody) upravuje jediné a výhradní závazky Společnosti a jediná a výhradní nároky Uživatele ve vztahu k porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví.

ČLÁNEK 8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

CELKOVÁ KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE JAKÉKOLI SKUTEČNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S TOUTO SMLOUVOU NESMÍ PŘESÁHNOUT STO AMERICKÝCH DOLARŮ ($100). VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE UPLATNÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE JEDNÁ O SMLUVNÍ ČI DELIKTNÍ ODPOVĚDNOST. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST VŮČI ŽÁDNÉ OSOBĚ NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLIV NEPŘÍMOU, TRESTNÍ, SPECIÁLNÍ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNOU, NÁSLEDNOU NEBO JINOU ŠKODU (VČETNĚ ZTRÁTY DAT, PŘÍJMŮ, ZISKŮ, UŽITKU NEBO JINÉ EKONOMICKÉ VÝHODY) VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V JAKÉKOLIV SOUVISLOSTI S PLATFORMOU NEBO TOUTO SMLOUVOU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA PŘEDEM NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.

ČLÁNEK 9. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ 

9.1. Doba platnosti. Nedojde-li v souladu s podmínkami této Smlouvy k dřívějšímu ukončení, trvá licence a právo užívání udělené Uživatelům po neomezenou dobu.

9.2. Vzájemné ukončení. Kterákoli ze stran této Smlouvy je oprávněna tento vztah ukončit, a to písemným oznámením s výpovědní dobu nejméně čtyřicet osm (48) hodin, s přihlédnutím k naplnění všech nepořádaných závazků a/nebo zbývajících povinností vůči druhé straně.

9.3. Ukončení Společností. Bez ohledu na jakékoliv další nároky, kterými může Společnost disponovat, si Společnost v případě porušení této Smlouvy vyhrazuje právo Účet Uživatele bez předchozí upozornění okamžitě pozastavit a/nebo tuto Smlouvu ukončit. Kromě výše uvedeného je Společnost oprávněna tuto Smlouvu na základě vlastního uvážení okamžitě ukončit v případě, že je Uživatel vyšetřován nebo stíhán v souvislosti s nelegálními, nepoctivými a/nebo zneužívajícími praktikami.

9.4. Následky ukončení. V případě, že Uživatel tuto Smlouvu Společnosti vypoví, budou všechny splatné částky vyplaceny Modelovi ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne obdržení doručení předmětné výpovědi Společnosti.

ČLÁNEK 10. OSTATNÍ 

10.1. Vztah Stran. Tato Smlouva mezi stranami nezakládá žádný vztah partnerství, franšízy, společného podniku, zaměstnání, zastoupení nebo agentury. Žádná ze stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé strany zavazovat druhou stranu nebo jednat jejím jménem. Model vytváří veškerý Obsah na vlastní náklady, výdaje a odpovědnost.

10.2. Oznámení. Veškerá oznámení podle této Smlouvy musí být činěny v písemné formě a doručeny kurýrem, doručovací službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Písemnost je považována za doručenou pouze po potvrzení jejího doručení. Výpověď smlouvy nebo uplatnění nároku na náhradu škody je nutné označit jako „Právní oznámení (Legal Notices)”. Oznámení musí být zaslána Společnosti k rukám její zákaznické podpory na adresu [email protected] s předmětem e-mailu (v angličtině) „Legal Notice”. Veškerá oznámení budou zasílána Uživateli na adresu jeho bydliště a/nebo e-mailovou adresu uvedenou v Účtu Uživatele.

10.3. Nadpisy a oddělitelnost. Nadpisy používané v této Smlouvě jsou pouze informativní a nemají žádný vliv na význam nebo výklad této Smlouvy či její části. Jakýkoli výraz nebo ustanovení této Smlouvy, které jsou dle jakéhokoliv právního řádu neplatné nebo nevymahatelné, budou v daném právním řádu neplatné pouze v rozsahu takové neplatnosti nebo nevymahatelnosti, aniž by tím byla dotčena platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy dle stejného nebo jakéhokoliv jiného právního řádu.

10.4. Vzdání se práv a kumulativní nároky. Žádné vzdání se práv kteroukoliv ze stran jakéhokoliv nároku či podmínky dle této Smlouvy, a to v jednom nebo více případech, se nepovažuje nebo není možné vykládat za vzdání se jakéhokoliv stejného či jiného budoucího nároku či podmínky. Všechny nároky, ať již založené touto Smlouvou nebo zákonem, se považují za kumulativní a nikoliv alternativní.

10.5. Postoupení. Žádná ze stran není oprávněna převést tuto Smlouvu ani práva z ní na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, který nesmí být druhou stranou bezdůvodně odepřen. Bez ohledu na předchozí větu může kterákoli ze stran postoupit tuto Smlouvu a/nebo postoupit práva z ní bez souhlasu druhé strany na jakéhokoli nástupce při fúzi, akvizici nebo změny ovládající osoby. Jakýkoli pokus strany převést či postoupit svá práva nebo závazky z této Smlouvy v rozporu s touto částí 10.5 je neplatný a neúčinný. S výhradou výše uvedeného tato Smlouva zavazuje právní nástupce a povolené postupníky.

10.6. Rozhodné právo. Tato Smlouva se řídí a je třeba jí vykládat v souladu se zákony Nizozemska, bez ohledu na jeho kolizní pravidla. Výlučná pravomoc rozhodovat o jakémkoli sporu vzniklém z této Smlouvy nebo souvisejícím s touto Smlouvou je vyhrazena státním a federálním soudům se sídlem v Amsterdamu, Nizozemsko. Každá strana s výlučnou jurisdikcí předmětných soudů souhlasí.

10.7. Vyšší moc. Strana nebude považována za v prodlení nebo v rozporu s touto Smlouvou a bude osvobozena od plnění nebo odpovědnosti za škody v důsledku jakéhokoli zpoždění, selhání v plnění nebo přerušení služby, které jsou přímo nebo nepřímo způsobeny vyšší mocí, selháním sítě, zásahy občanských nebo vojenských úřadů, občanskými nepokoji, válkami, terorismem, energetickými krizemi, požáry, dopravními problémy, přerušením telekomunikačního nebo internetového zařízení nebo služby třetích stran, jinými katastrofami nebo jakýmikoli jinými událostmi, které jsou mimo rozumnou kontrolu takové strany.

10.8. Úplnost. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami ohledně užívání Platformy Uživatelem a nahrazuje veškeré předchozí a současné dohody, návrhy nebo prohlášení, písemné nebo ústní, týkající se jejího předmětu. Účinnost změny nebo dodatky k této Smlouvě je podmíněna písemným podpisem oběma stranami. Tato Smlouva zavazuje smluvní strany, jejich povolené nástupce a postupníky.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto Obchodní podmínky byly přeloženy pro Vaše pohodlí. V případě jakýchkoli rozporů nebo nesrovnalostí mezi tímto překladem a původní anglickou verzí má přednost verze anglická. V případě nejasností ohledně překladu tohoto dokumentu Vám doporučujeme seznámit se dokumentem v původní anglické verzi. 

ÚČINNÉ OD ÚNORA 2022