OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ COOKIES

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje způsob, jakým nakládáme s Vámi sdílenými informacemi a údaji, tak abychom Vám umožnili optimální využívání našich služeb. Naše společnost, Sellfies B.V. („Sellfies”), je nizozemská společnost s ručením omezeným se sídlem na adrese Vijzelstraat 68, Amsterdam, Nizozemsko a daňovým identifikačním číslem 854 14 379. Sellfies je provozovatelem webové stránky na adrese https://www.sellfies.com („Platforma”), na které mohou uživatelé nahrávat fotografie sebe samých. 

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete nebo které máme k dispozici, zpracováváme tak, jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Sběr a zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s platným právním předpisem o ochraně osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR”) a dalšími příslušnými místními zákony o ochraně osobních údajů. 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na Vás jakožto uživatele naší Platformy. Všem našim uživatelům doporučujeme se s tímto oznámením o ochraně osobních údajů důkladně seznámit. Rádi bychom Vám poskytli veškeré informace co nejsrozumitelnějším způsobem. V případě jakýchkoliv nejasností v tomto oznámení o ochraně osobních údajů obsažených pojmů jsme připraveni Vám tyto blíže vysvětlit.

1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Sellfies B.V. („Společnost” nebo „my”).

V případě jakékoliv žádosti týkající se zpracování Vašich údajů, nebo pokud si budete přát uplatnit svá práva dle článku ‎4 níže, zašlete nám prosím e-mail na [email protected].

2.Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme? Za jakým účelem a jak dlouho je shromažďujeme? 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu vymezeném Vám poskytovanými službami (tj. provozem Platformy) nebo jinými souvisejícími účely zpracování, tak jak je uvedeno níže. 

2.1 Pro účely Vaší registrace na Platformě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: pohlaví, sexuální orientace, datum narození, místo pobytu, uživatelské jméno, e-mailová adresa, heslo (společně „Osobní údaje”); tato data jsou nezbytná pro vytvoření Vašeho profilu. 

Primárním právním základem pro zpracování výše uvedených údajů je plnění smlouvy (tj. poskytování našich služeb), jejíž stranou se stáváte při dokončení registračního procesu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a též po určitou dobu po jeho ukončení za účelem splnění našich zákonných povinností a ochranu našich oprávněných zájmů. V praxi taková doba obvykle nepřesahuje tři roky od ukončení smluvních závazků, nicméně v konkrétních důvodných případech může být i delší.

Právním základem pro zpracování zvláštních kategorií osobních informací je souhlas, který nám udělujete. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání souhlasu.

2.2 Pro účely poskytování našich služeb (tj. provozování Platformy) a umožnění Vaší komunikace s ostatními uživateli můžeme zpracovávat následující informace: 

  • Osobní údaje vyplněné během registrace, tak jak je uvedeno výše;
  • platební údaje; 
  • fotografický obsah; a
  • jakékoliv další osobní informace, které můžete při správě svého profilu přidávat – například fotografie, informace o Vašem vzhledu (výška, barva vlasů, tetování, typ těla, barva očí, piercing) nebo jakékoliv jiné související osobní informace, které s námi dobrovolně sdílíte („Volitelné osobní údaje”).

Upozorňujeme, že údaje uvedené v této části nebudou zveřejněny, převedeny nebo prodány žádné třetí straně a budou uchovávány na serverech, nacházejících se v Nizozemsku.

Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (tj. poskytování našich služeb), jejíž jste stranou. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a též po určitou dobu po jeho ukončení za účelem splnění našich zákonných povinností a ochranu našich oprávněných zájmů. 

Pokud některý z výše uvedených údajů (zejména volitelných osobních údajů) spadá do definice „zvláštní kategorie osobních údajů” (citlivé údaje) podle GDPR (tj. osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje pro jedinečnou identifikaci fyzické osoby, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby), je právním základem pro takové zpracování Vámi nám udělovaný souhlas. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání tohoto souhlasu, ledaže jste se určitých práv na ochranu soukromí vzdali.

2.3. We may contact you via electronic means (e.g. e-mail) for the purposes of promotion of our services even without your prior consent. You may, however, refuse receiving this kind of marketing communication at any time (i.e. you may opt-out from such messages – such option will be included in each newsletter). Your contact details will be processed for the period of the duration of the contractual relationship unless you opt-out from it.

2.3 Za účelem propagace našich služeb Vás můžeme kontaktovat elektronickou cestou (např. e-mailem), a to i bez vašeho předchozího souhlasu. Tento druh marketingové komunikace však můžete kdykoliv odmítnout (tj. můžete se od odběru takovýchto zpráv odhlásit – tato možnost bude zahrnuta v každém newsletteru). Vaše kontaktní údaje budou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu, pokud se z něj nevyvážete.

2.5 Za účelem zajištění bezpečnosti IT systémů a sítí můžeme zpracovávat následující informace: uživatelské jméno, heslo, protokoly a cookie soubory (více informací v bodě 8) a automaticky generované informace (např. typ zařízení, které používáte, IP adresa Vašeho zařízení, Vámi používaný operační systém a prohlížeč). Právním základem pro takovéto zpracování je náš oprávněný zájem nebo zájem třetí strany. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

2.6 Kromě výše uvedeného můžeme zpracovávat a ukládat některý z výše uvedených údajů (např. platební údaje) s ohledem na vznik potenciálních budoucích nároků. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu nebo zájmu třetí strany, neboť může být nutné uchovávat důkazy pro případné budoucí spory. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu, nikoliv však déle než po dobu deseti let ode dne započetí běhu promlčecí doby.

3 S kým Vaše osobní údaje sdílíme? 

Osobní údaje, které zveřejňujete prostřednictvím Platformy, jsou přirozeně sdíleny s ostatními uživateli Platformy.

Vaše osobní údaje mohou být, v námi zpracovávaném rozsahu, z důvodu interních administrativních účelů, předány k zpracování dalším správcům v rámci naší skupiny.

Nad rámec uvedeného mohou být Vaše osobní údaje zveřejněny třetím stranám, které nám poskytují administrativní nebo technickou podporu či zajišťují marketingovou obchodní činnost (tj. zpracovatelům osobních údajů – „zpracovatelem” se rozumí fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který pro nás, správce údajů, osobní údaje zpracovává ). Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet s platebními institucemi, a to z důvodu zajištění bezpečného nákupu kreditů na Platformě.

Dále můžeme sdílet Vaše osobní údaje s orgány veřejné moci nebo orgány činnými v trestním řízení, vyžaduje-li tak zákon, s externími poradci a s dalšími pracovníky, vázánými povinností mlčenlivosti.

K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze omezený počet našich zaměstnanců. Zaměstnanci jsou povinni uchovávat osobní údaje a opatření pro jejich ochranu v přísné tajnosti. Příslušní zaměstnanci jsou oprávněni s osobními údaji nakládat pouze na základě našich výslovných pokynů.

Vaše osobní údaje nepřenášíme do zemí mimo EU/ EHP.

4. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním? 

Udělíte-li nám svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, činíte tak zcela dobrovolně. Z tohoto důvodu i máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat nebo omezit, a to prostřednictvím našich kontaktních údajů uvedených v tomto Oznámení o ochraně soukromí. Učiníte-li tak, přestaneme dotčené osobní údaje pro účely, pro které byl souhlas odvolán, zpracovávat. To neplatí, pokud jste se svých práv ohledně Vašeho zobrazení vůči nám nevzdali.

K Vašim osobním údajům máte právo přístupu, stejně jako právo požádat o jejich kopii. Máte také právo požádat nás o opravu, zablokování, doplnění a výmaz Vašich osobních údajů, o omezení jejich zpracování a o „přenositelnost” Vašich osobních údajů (tj. právo nás požádat o poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a o jejich přímý přenos jinému správci).

V některých případech máte právo podávat námitky proti našemu zpracování Vašich údajů, zejména jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu (včetně profilování) nebo na základě oprávněného zájmu.

Ze zmiňovaných práv se uplatní výjimky, například nebudeme moci smazat Vaše údaje, pokud jsme ze zákona povinni je uchovávat. Stejně tak může být přístup k Vašim údajům odepřen, pokud by poskytnutí informací odhalilo osobní údaje o jiné osobě nebo pokud nám zákon poskytnutí takových informací neumožňuje.

Kromě výše uvedeného máte v případě, kdy máte za to, že došlo k zásahu do Vašich práv, právo podat stížnost svému místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se domáhat nápravy soudní cestou. pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena. Zde můžete dohledat místní příslušný orgán.

5. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme? 

Kromě doby uvedené výše v tomto Oznámení o ochraně soukromí Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro účel příslušného zpracování, tj. požadovanou zákonem, po dobu plnění smluvního vztahu a v některých případech našeho oprávněného zájmu Vaše údaje uchováváme po dobu trvání našich oprávněných zájmů.

6. Jak Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme?

Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím naší Platformy. Vaše osobní údaje jsou poté automatizovanými způsobem elektronicky zpracovávány a ukládány v našich informačních systémech; Vaše osobní údaje mohou být ukládány rovněž na mirror nebo zálohovacích serverech.

Pro ochranu Vašich osobních údajů jsme přijali příslušná bezpečnostní, správní, fyzická a technická opatření, tak aby byly Vaše osobní údaje vždy zabezpečené a chráněné před náhodnou nebo nezákonnou ztrátou, přístupem, přenosem nebo zničením či jakýmkoli jiným zneužitím. Veškeré osoby mající přístup k Vašim osobním údajům jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

7. Jak kontrolujeme věk našich uživatelů?

Naši uživatelé musí být pro vstup na Platformu starší 18 let. Za účelem odmítnutí registrace osob mladších 18 let jsme implementovali jsme vhodné technické prostředky; žádné osobní údaje osob mladších 18 let vědomě nezpracováváme. Současně používání naší Platformy sledujeme a provádíme kontrolu totožnosti. 

Víte-li o jakékoliv osobě mladší 18 let, která si založila účet nebo nám poskytla své osobní údaje, kontaktujte nás prosím. Předmětné osobní údaje budou ihned po ověření zničeny.

8. Zásady používání cookies 

Tato webová stránka používá cookies, tj. malé soubory stahované do Vašeho počítače za účelem zlepšení Vašeho uživatelského zážitku. Tato část popisuje, jaké informace tyto cookies shromažďují a jak jsou používány. Cookies používáme z různých důvodů, jak je v této části podrobněji uvedeno. Cookies bohužel není možné deaktivovat, aniž by došlo k omezení plných výhod a funkcí webové stránky. Při návštěvě naší webové stránky a založení účtu použijeme cookies pro správu procesu registrace a přihlášení. Tyto cookies jsou obvykle po odhlášení smazány, nicméně v některých případech slouží k zapamatování konkrétních preferencí webové stránky i po odhlášení. Kromě toho mohou být používány cookies třetích stran. Tato stránka používá Google Analytics, pomáhající nám porozumět Vašemu používání našich webových stránek a způsobům, jak můžeme Váš zážitek při prohlížení vylepšit. Použití cookies můžete omezit změnou nastavení svého prohlížeče; úplné zablokování cookies však ovlivní funkčnost naší webové stránky a její základní funkce. Z tohoto důvodu doporučujeme cookies neblokovat.

9. Změny v Oznámení o ochraně soukromí 

Podstatné změny, které můžeme v budoucnu v tomto Oznámení o ochraně soukromí provést, Vám budou oznámeny prostřednictvím e-mailu nebo případně na naší Platformě. Toto Oznámení o ochraně soukromí Vám proto doporučujeme co do případných změn pravidelně kontrolovat. 

Vezměte prosím na vědomí, že toto Oznámení o ochraně soukromí a používání cookies bylo přeloženo pro Vaše pohodlí. V případě jakýchkoli rozporů nebo nesrovnalostí mezi tímto překladem a původní anglickou verzí má přednost verze anglická. V případě nejasností ohledně překladu tohoto dokumentu Vám doporučujeme seznámit se dokumentem v původní anglické verzi.

Účinné od února 2022