Adatvédelmi irányelvek

Ez az adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogyan kezeljük az Ön által velünk megosztott információkat és adatokat annak érdekében, hogy lehetővé tegyük Önnek szolgáltatásaink optimális használatát. Cégünk, a Sellfies B.V. („Sellfies”) egy holland korlátolt felelősségű társaság, amelynek bejegyzett címe Vijzelstraat 68, Amszterdam, Hollandia és cégjegyzékszáma 85414379. A Sellfies a https://sellfies.com weboldalon („Platform”) üzemeltet egy weboldalt, ahová a felhasználók képeket tölthetnek fel magukról.

Az Ön általunk megadott vagy egyébként birtokunkban lévő személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módon és célokra kezeljük. Az Ön személyes adatainak gyűjtése és feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, az általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) és bármely más alkalmazandó helyi adatvédelmi törvénynek megfelelően történik.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat Önre vonatkozik, ha Ön a Platformunk felhasználója. Minden felhasználónkat arra biztatjuk, hogy figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot. Szeretnénk minden információt a lehető legérthetőbb módon átadni Önnek. Ha azonban valami nem lenne világos, szívesen elmagyarázzuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő bármelyik kifejezést vagy szövegrészt.

1. Ki az Ön adatainak adatkezelője?

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a Sellfies B.V. („Társaság” vagy „mi”).

Amennyiben az adatainak feldolgozásával kapcsolatban kérése van, vagy ha az alábbi 4. pontban meghatározott jogait kívánja gyakorolni, kérjük, küldjön nekünk e-mailt a [email protected] címre.

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről? Milyen célból és mennyi ideig gyűjtjük az adatokat?

Az Ön személyes adatait csak az Ön számára nyújtott szolgáltatásaink (pl. a Platform üzemeltetése) vagy az alábbiakban meghatározott egyéb kapcsolódó adatkezelési célok által meghatározott mértékben kezeljük.

2.1. A Platformra történő regisztráció céljából feldolgozzuk az Ön személyes adatait a nem, szexuális irányultság, születési dátum, lakóhely, felhasználónév, e-mail cím, jelszó (együttesen „Személyes adatok”) tekintetében; ezek az adatok az Ön profiljának létrehozásához szükségesek.

A fent említett adatok feldolgozásának elsődleges jogalapja a szerződés teljesítése (azaz szolgáltatásaink nyújtása), amelynek Ön a regisztrációs folyamat lezárásakor válik részesévé. A személyes adatokat a szerződéses kapcsolat időtartama alatt és valamikor azt követően jogi kötelezettségeink teljesítése és jogos érdekeink szolgálata érdekében kezeljük. Általános gyakorlat szerint ez a határidő nem haladja meg a szerződéses kötelezettségek megszűnésétől számított három évet, de az egyedi esetben indokolt esetben hosszabb is lehet.

A személyes adatok különleges kategóriáinak feldolgozásának jogalapja az Ön által adott hozzájárulás. Az Ön személyes adatait a hozzájárulás időtartama alatt kezeljük.

2.2. Szolgáltatásaink nyújtása (azaz a Platform üzemeltetése) és a többi felhasználóval való kommunikáció lehetővé tétele céljából a következő információkat dolgozhatjuk fel:

  • A regisztráció során a fentiek szerint kitöltött személyes adatok;
  • fizetési részletek;
  • fényképes tartalom; és
  • minden egyéb személyes adat, amelyet a profilja kezelése során hozzáadhat – például képek, a megjelenésével kapcsolatos információk (magasság, hajszín, tetoválás, testalkat, szemszín, piercing) vagy bármely más kapcsolódó személyes adat, amelyet önkéntesen megoszt velünk („Választható személyes adatok”).

Felhívjuk figyelmét, hogy az ebben a szakaszban említett adatokat nem adjuk ki, nem továbbítjuk és nem adjuk el harmadik félnek, és azokat Hollandiában található szervereken tároljuk.

Az adatkezelés jogalapja egy olyan szerződés teljesítése (azaz szolgáltatásaink nyújtása), amelynek Ön a szerződő fele. A személyes adatokat a szerződéses jogviszony fennállásának időtartama alatt és valamikor azt követően jogi kötelezettségeink teljesítése és jogos érdekeink szolgálata érdekében kezeljük.

Ha a fent említett adatok (különösen a fakultatív személyes adatok) a GDPR szerinti „személyes adatok különleges kategóriáinak” fogalommeghatározása alá tartoznak (azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, genetikai adatok, egy természetes személy egyedi azonosítására szolgáló biometrikus adatok, egészségügyi adatok vagy egy természetes személy szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok), az ilyen adatkezelés jogalapja az Ön által megadott hozzájárulás. Az Ön személyes adatait a hozzájárulás időtartama alatt kezeljük, kivéve, ha Ön felszabadított bizonyos adatvédelmi jogokat.

2.3. Szolgáltatásaink népszerűsítése céljából elektronikus úton (pl. e-mailben) az Ön előzetes hozzájárulása nélkül is felvehetjük Önnel a kapcsolatot. Ön azonban bármikor megtagadhatja az ilyen jellegű marketingkommunikáció fogadását (azaz lemondhat az ilyen üzenetekről – ez a lehetőség minden hírlevélben szerepel). Az Ön elérhetőségi adatait a szerződéses kapcsolat fennállásának időtartama alatt kezeljük, kivéve, ha Ön lemond erről.

2.4. Más esetekben, például más szolgáltatásokkal kapcsolatos marketingkommunikáció esetén, vagy ha az Ön különleges érdeklődési körére és igényeire szabott üzeneteket küldünk, személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezelhetjük. Az Ön személyes adatait a hozzájárulás időtartama alatt kezeljük.

2.5. Az informatikai rendszerek és hálózatok biztonságának garantálása érdekében a következő adatokat kezelhetjük: felhasználónév, jelszó, naplók és sütik (további információk a 8. pontban), valamint automatikusan generált információk (pl. az Ön által használt eszköz típusa, az eszköz IP-címe, az Ön által használt operációs rendszer, az Ön által használt böngészőszoftver). Az ilyen feldolgozás jogalapja a mi vagy egy harmadik fél jogos érdeke. A személyes adatok feldolgozása a szerződéses jogviszony fennállásának időtartamára történik.

2.6 Ezenkívül a fent említett adatok egy részét (pl. a fizetési adatokat) a jövőbeni esetleges követelésekre tekintettel feldolgozhatjuk és tárolhatjuk. Ez az adatkezelés a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, mivel szükségünk lehet a bizonyítékok megőrzésére az esetlegesen felmerülő jogvitákhoz. A személyes adatokat az e cél eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb a törvényes elévülési idő kezdetétől számított tíz évig kezeljük az egyes esetekben.

3 Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Az Ön által a Platformon keresztül megadott személyes adatok természetesen megosztásra kerülnek a Platform többi felhasználójával.

Az Ön személyes adatai az általunk feldolgozott mértékben továbbíthatók a csoportunkon belüli más adatkezelőknek feldolgozás céljából, ha ez belső adminisztratív célokból szükséges.

Ezen túlmenően az Ön személyes adatai továbbíthatók olyan harmadik feleknek, akik adminisztratív vagy technikai támogatást nyújtanak nekünk, és marketing üzleti tevékenységet biztosítanak számunkra ( azaz az adatfeldolgozóknak – „adatfeldolgozó”: olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely a személyes adatokat a mi, az adatkezelő nevében dolgozza fel). Személyes adatait megoszthatjuk a fizetési intézményekkel is, ami a Platformon történő biztonságos kreditvásárlás biztosításához szükséges.

Ezen túlmenően személyes adatait megoszthatjuk a kormányzati hatóságokkal vagy bűnüldöző szervekkel, ha azt a törvény előírja, külső tanácsadókkal és más, titoktartási kötelezettséggel rendelkező személyzettel.

Csak korlátozott számú alkalmazottunk férhet hozzá az Ön személyes adataihoz. A munkavállalók kötelesek személyes adataikat és az azok védelme érdekében tett intézkedéseket szigorúan bizalmasan kezelni. Csak kifejezett utasításaink alapján jogosultak személyes adatokat kezelni.

Nem továbbítjuk az Ön személyes adatait az EU-n/ EGT-n kívüli országokba.

4. Milyen jogai vannak a feldolgozással kapcsolatban?

Ha Ön hozzájárulását adja nekünk személyes adatainak feldolgozásához, akkor ezt teljes mértékben önkéntesen teszi, és ezért joga van ahhoz, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja vagy korlátozza a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban említett elérhetőségeinken keresztül. Ha ezt megteszi, leállítjuk az érintett személyes adatok feldolgozását azokon a célokon, amelyekre a hozzájárulást visszavonták. Kivéve, ha Ön a képmásával kapcsolatos jogait átadta nekünk.

Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, és másolatot kérjen azokról. Önnek joga van továbbá kérni tőlünk személyes adatainak helyesbítését, zárolását, kiegészítését és törlését, azok feldolgozásának korlátozását, valamint személyes adatainak „átvitelét” (azaz kérheti, hogy azokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban bocsássuk rendelkezésére, és közvetlenül továbbítsuk egy másik szervezetnek).

Bizonyos körülmények között joga van tiltakozni az adatai általunk történő feldolgozása ellen, különösen akkor, ha személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából (ideértve a profilalkotást is) vagy jogos érdek alapján dolgozzuk fel.

Ezek alól a jogok alól vannak kivételek, például nem törölhetjük az Ön adatait, ha törvény kötelez bennünket az adatok megőrzésére. Hasonlóképpen, az Ön adataihoz való hozzáférés megtagadható, ha az információk hozzáférhetővé tétele más személyre vonatkozó személyes adatokat fedne fel, vagy ha jogilag nem vagyunk jogosultak ilyen információkat közzétenni.

Ezen túlmenően joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál, vagy bírósági úton jogorvoslatot kérni, ha úgy véli, hogy jogait megsértették. A helyi hatóságok áttekintését lásd itt.

5. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban fentebb feltüntetett megőrzési időszakokon túlmenően az Ön személyes adatait legfeljebb a szóban forgó adatkezelés céljához szükséges ideig őrizzük meg, azaz a törvény által előírt ideig, a szerződéses kapcsolat teljesítésének időtartamáig, valamint bizonyos esetekben, amikor jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az Ön adatait jogos érdekeink miatt hosszabb ideig megőrizzük.

6. Hogyan kezeljük és védjük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a Platformunkon keresztül kezeljük. Az Ön személyes adatait ezután automatizált módon elektronikusan feldolgozzuk és információs rendszereinkben tároljuk; személyes adatait tükör- vagy biztonsági szervereken is tárolhatjuk.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében megfelelő adminisztratív, fizikai és technikai biztonsági intézkedéseket fogadtunk el annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait bármikor biztonságban tartsuk, és megvédjük azokat a véletlen vagy jogellenes elvesztéstől, hozzáféréstől, továbbítástól vagy megsemmisítéstől, illetve bármilyen más visszaéléstől. Az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező valamennyi személyt törvényi vagy szerződéses titoktartási kötelezettség köti.

7. Hogyan ellenőrizzük a felhasználóink életkorát?

Felhasználóinknak legalább 18 évesnek kell lenniük ahhoz, hogy beléphessenek a Platformunkra. Megfelelő technikai eszközökkel elutasítjuk az ezen korhatár alatti személyek regisztrációját, és tudatosan nem kezelünk 18 év alatti személyek személyes adatait. Ezenkívül figyelemmel kísérjük a Platformunk használatát, és személyazonossági ellenőrzéseket végzünk.

Kérjük, forduljon hozzánk, ha tud olyan 18 év alatti személyről, aki fiókot nyitott vagy személyes adatokat adott meg nekünk. Az ilyen személyes adatokat az ellenőrzést követően azonnal megsemmisítik.

8. Cookie szabályzat

Ez a weboldal sütiket használ, amelyek apró fájlok, amelyeket az Ön számítógépére töltünk le azzal a céllal, hogy javítsuk az Ön felhasználói élményét. Ez a szakasz leírja, hogy az ilyen sütik milyen információkat gyűjtenek és hogyan használják őket. Különböző okokból használunk sütiket, ahogyan azt ebben a szakaszban részletezzük. Sajnos a cookie-kat nem lehet letiltani anélkül, hogy ne élvezné a weboldal minden előnyét és funkcióját. Amikor meglátogatja weboldalunkat, és fiókot hoz létre nálunk, sütiket használunk a regisztrációs és bejelentkezési folyamat kezelésére. Ezek a sütik általában törlődnek, amikor Ön kijelentkezik, de bizonyos esetekben arra szolgálnak, hogy a kijelentkezéskor emlékezzenek a weboldal bizonyos preferenciáira. Ezenkívül harmadik féltől származó sütik is használhatók. Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást használja, hogy megértsük, hogyan használja a weboldalunkat, és hogyan tudjuk javítani a felhasználói élményt. A cookie-k használatát a böngésző beállításainak megváltoztatásával megakadályozhatja, de a cookie-k letiltása befolyásolja a weboldalunk működését és alapvető funkcióit. Ezért ajánlott, hogy ne tiltsa le a sütiket.

9. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban a jövőben esetlegesen bekövetkező lényeges változásokról e-mailben vagy adott esetben a Platformunkon értesítjük Önt. Javasoljuk továbbá, hogy rendszeresen tekintse át ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot az esetlegesen bekövetkezett változások miatt.

2022 FEBRUÁRJÁTÓL HATÁLYOS