INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar den information och data du delar med oss för att vi ska kunna erbjuda dig optimal användning av våra tjänster. Vårt företag, Sellfies B.V. (”Sellfies”) är ett nederländskt aktiebolag med sitt registrerade säte på Vijzelstraat 68, Amsterdam, Nederländerna och företagsregistreringsnummer 85414379. Sellfies driver en webbplats på https://www.sellfies.com (”Plattformen”) där användare kan ladda upp bilder på sig själva. 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi innehar på det sätt och för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Insamling och behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, dataskyddsförordningen (”GDPR”), och andra tillämpliga lokala dataskyddslagar. 

Denna integritetspolicy gäller för dig om du använder vår plattform. Vi uppmuntrar alla våra användare att noggrant läsa integritetspolicyn. Vi vill ge dig all information på ett så begripligt sätt som möjligt. Om något dock skulle förbli oklart förklarar vi gärna några av de termer eller artiklar som ingår i denna integritetspolicy.

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter? 

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är Sellfies B.V. (”Företaget” eller ”vi”). 

Om du har en begäran som rör behandlingen av dina uppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt punkt ‎4 nedan, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande på [email protected].

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig? För vilket syfte och hur länge samlar vi in dem? 

Vi behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som bestäms av de tjänster vi erbjuder (dvs. drift av plattformen) eller andra relaterade ändamål med behandlingen, i enlighet med denna policy. 

2.1 När du registrerar dig på plattformen samlar vi dina personuppgifter i form av kön, sexuell läggning, födelsedatum, bostadsort, användarnamn, e-postadress och lösenord (tillsammans ”Personuppgifter”). Dessa Personuppgifter är nödvändiga för att skapa din profil. 

Den primära rättsliga grunden för behandlingen av ovan nämnda uppgifter är utförandet av ett avtal (dvs. tillhandahållandet av våra tjänster) som du blir part i när du slutför registreringsprocessen. Personuppgifterna kommer att behandlas under avtalets löptid och därefter under en viss tid för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och tillgodose våra legitima intressen. Som en allmän praxis överstiger inte en sådan tid tre år efter att avtalsförpliktelserna har upphört, men kan vara längre baserat på giltiga skäl i det enskilda fallet. Den rättsliga grunden för behandlingen av särskilda kategorier av personuppgifter är samtycket som du har gett oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge samtycket är giltigt. 

2.2 I syfte att tillhandahålla våra tjänster (dvs. att driva plattformen) och möjliggöra kommunikation med andra användare kan vi behandla följande information: 

● Personuppgifter som fyllts i under registreringen enligt ovan; 

● betalningsuppgifter; 

● fotografiskt innehåll; och 

● annan personlig information som du kan lägga till när du hanterar din profil, såsom bilder, information om ditt utseende (höjd, hårfärg, tatuering, kroppstyp, ögonfärg, piercing) eller annan relaterad personlig information som du frivilligt delar med oss (”Frivilliga personuppgifter”).


Observera att uppgifterna som nämns i detta avsnitt inte kommer att lämnas ut, överföras eller säljas till någon tredje part och kommer att lagras på servrar som är belägna i Nederländerna. 

Den rättsliga grunden för behandlingen är utförandet av ett avtal (dvs. tillhandahållande av våra tjänster) som du är part i. Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid som det avtalsförhållandet varar och en tid därefter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och tillgodose våra legitima intressen. 

Om någon av de ovan nämnda uppgifterna (särskilt Frivilliga Personuppgifter) omfattas av definitionen av ”särskilda kategorier av personuppgifter” enligt GDPR (dvs. personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller fackföreningsmedlemskap, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa, en persons sexliv eller sexuell läggning), och den rättsliga grunden för en sådan behandling är samtycket som lämnats av dig. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge samtycket gäller, såvida du inte har upphävt vissa integritetsrättigheter.

2.3 Vi kan kontakta dig via elektroniska medel (t.ex. e-post) för att marknadsföra våra tjänster även utan ditt föregående samtycke. Du kan dock när som helst avböja att ta emot denna typ av marknadsföringskommunikation (dvs. du kan välja bort sådana meddelanden – ett sådant alternativ kommer att finnas i varje nyhetsbrev). Dina kontaktuppgifter kommer att behandlas under den tid som det avtalsförhållandet varar, om du inte väljer att avstå från det.

2.4 I andra fall, till exempel när det gäller marknadsföring av andra tjänster eller om vi skickar meddelanden som är anpassade efter dina särskilda intressen och behov, kan vi behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge samtycket gäller. 

2.5 För att säkerställa säkerheten för IT-system och nätverk kan vi behandla följande information: användarnamn, lösenord, loggar och cookies (mer information om detta i punkt 8) samt automatiskt genererad information (t.ex. vilken typ av enhet du använder, IP-adressen för din enhet, det operativsystem du använder, den webbläsarprogramvara du använder). Den rättsliga grunden för en sådan behandling är vårt berättigade intresse eller det berättigade intresset av en tredje part. Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid som det avtalsförhållandet varar.

2.6 Vi kan dessutom behandla och lagra vissa av de ovan nämnda uppgifterna (t.ex. betalningsuppgifter) i samband med eventuella framtida anspråk. Denna behandling grundar sig på vårt berättigade intresse eller det berättigade intresset av en tredje part, eftersom vi kan behöva bevara bevis för eventuella tvister som kan uppstå. Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid som är nödvändig för att uppfylla detta ändamål, men inte längre än tio år från början av den lagstadgade preskriptionstiden i varje enskilt fall. 

3. Vem delar vi dina personuppgifter med? 

De personuppgifter du lämnar via plattformen delas självklart med andra användare av

plattformen. 

Dina personuppgifter kan, i den omfattning vi behandlar dem, överföras till och behandlas av andra ansvariga inom vår koncern om det är nödvändigt av interna administrativa skäl. 

Dessutom kan dina personuppgifter lämnas ut till tredje parter som ger oss

administrativt eller tekniskt stöd och säkerställer marknadsföringsverksamhet för oss (dvs.

till personuppgiftsbiträden – ”biträde” avser en fysisk eller juridisk person, offentlig

myndighet, insitution eller annat organ som behandlar personuppgifter för vår räkning, som

personuppgiftsansvarig). Vi kan också dela dina personuppgifter med betalningsinstitut,

vilket är nödvändigt för att säkerställa ett säkert köp av krediter på plattformen.

Vidare kan vi dela dina personuppgifter med myndigheter eller brottsbekämpande organ om

det krävs enligt lag, med externa rådgivare och med annan personal som omfattas av en

sekretessförpliktelse. 

Endast ett begränsat antal av våra anställda kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

De anställda är skyldiga att hålla personuppgifter skyddade och strikt konfidentiella. De får endast hantera personuppgifter enligt våra uttryckliga

instruktioner. Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

4. Vilka är dina rättigheter i förhållande till behandlingen? 

Om du samtycker till behandlingen av dina personuppgifter gör du det helt frivilligt och därför har du rätt att återkalla eller begränsa samtycket när som helst genom våra kontaktuppgifter som nämns i denna integritetsmeddelande. Om du gör det kommer vi att sluta behandla de berörda personuppgifterna för de ändamål som samtycket återkallats. Om inte där du har frigjort dina rättigheter till oss angående ditt utseende. 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära en kopia av dem. Du har också rätt att be oss rätta, blockera, komplettera och radera dina personuppgifter, att begränsa dess behandling och att överföra dina personuppgifter (det vill säga att be oss att lämna det till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra det direkt till en annan organisation). 

I vissa omständigheter har du rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter, särskilt när dina personuppgifter behandlas för ändamål som direkt marknadsföring (inklusive profilering) eller på grundval av ett berättigat intresse. 

Det finns undantag från dessa rättigheter, till exempel kommer det inte att vara möjligt för oss att radera dina uppgifter om vi enligt lag är skyldiga att behålla dem. På samma sätt kan tillgång till dina uppgifter nekas om det skulle avslöja personlig information om en annan person eller om vi enligt lag förhindras från att lämna ut sådan information. 

Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet eller att begära prövning i domstol om du anser att dina rättigheter har kränkts. Se även här för en översikt över lokala myndigheter.

5. Hur länge behåller vi dina personuppgifter? 

Utöver de lagringsperioder som anges ovan i detta integritetsmeddelande behåller vi dina personuppgifter inte längre än vad som är nödvändigt för syftet med behandlingen i fråga, det vill säga enligt lag under den period som avtalsförhållandet gäller och i vissa fall där vi har ett legitimt intresse av att behålla dina uppgifter längre med hänsyn till våra legitima intressen.

6. Hur behandlar och skyddar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter genom vår plattform. Dina personuppgifter behandlas sedan elektroniskt med automatiserade medel och lagras i våra informationssystem; dina personuppgifter kan också lagras i speglingsdisk eller på servrar för säkerhetskopiering. 

För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, samt administrativa, fysiska och tekniska åtgärder, för att alltid hålla dina personuppgifter säkrade och skyddade från oavsiktlig eller olaglig förlust, åtkomst, överföring eller förstörelse eller annan felaktig användning. Alla personer som har tillgång till dina personuppgifter är bundna av sekretessförpliktelser.

7. Hur kontrollerar vi våra användares ålder? 

Våra användare måste vara 18 år eller äldre för att få tillgång till vår plattform. Vi har implementerat lämpliga tekniska medel för att avvisa registrering av personer under denna åldersgräns och vi behandlar inte några personuppgifter för personer under 18 år. Dessutom övervakar vi användningen av vår plattform och utför ID-kontroller. 

Vänligen kontakta oss om du känner till någon person yngre än 18 år som har skapat ett konto eller lämnat oss personuppgifter. Sådana personuppgifter kommer att förstöras omedelbart efter verifiering.

8. Cookiepolicy 

Denna webbplats använder cookies, som är små filer som laddas ner på din dator för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Detta avsnitt beskriver vilken information sådana cookies samlar in och hur de används. Vi använder cookies av olika anledningar, som beskrivs i detta avsnitt. Tyvärr kan du inte inaktivera cookies utan försämra webbplatsen funktionalitet och funktioner. När du besöker vår webbplats och skapar ett konto hos oss kommer vi att använda cookies för att hantera registrerings- och inloggningsprocessen. Dessa cookies tas vanligtvis bort när du loggar ut, men i vissa fall används de för att komma ihåg specifika webbplatspreferenser när du är utloggad. Dessutom kan tredjepartscookies användas. Den här sidan använder Google Analytics för att hjälpa oss att förstå hur du använder vår webbplats och sätt som vi kan förbättra din upplevelse. Du kan förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare, men att inaktivera cookies påverkar funktionaliteten på vår webbplats och även väsentliga funktioner. Av den anledningen rekommenderar vi inte dig att inaktiverar cookies.

9. Ändringar i sekretessmeddelandet 

Väsentliga ändringar av detta sekretessmeddelande som vi kan komma att göra i framtiden kommer att meddelas dig via e-post eller på vår plattform, beroende på vad som är lämpligt. Vi rekommenderar darför dig att regelbundet granska detta sekretessmeddelande efter eventuella ändringar som kan ha gjorts.

Observera att denna integritets- och cookiepolicy har översatts för din bekvämlighet. Vid

eventuella skillnader eller motsägelser mellan denna översättning och den ursprungliga

engelska versionen ska den engelska versionen gälla. Vi uppmanar dig att granska det

ursprungliga engelska dokumentet om du har några frågor om översättningen.

Gäller från februari 2022